Alfabet van de erfgoedsector: Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie

CC BY-NC 2.0 Nya Lödöse

Codes van Goede Praktijk zijn een instrument van de Vlaamse overheid op heel uiteenlopende domeinen, zoals bodemsanering, riolering, stellingbouw… Ook voor Archeologie en Metaaldetectie is er sinds eind 2016 zo’n code. Dit is voor de sector een nieuw gegeven, dat de vroegere minimumnormen vervangt. De Code beschrijft alle stappen van een archeologisch onderzoek met de bijbehorende vereisten.


Wat?

De Code is een uitvloeisel van het Onroerenderfgoeddecreet van 2013. De ‘goede praktijk’ slaat op de uitvoering van en rapportering over archeologische vooronderzoeken en opgravingen. Ook het gebruik van metaaldetectoren voor het opsporen van archeologische artefacten valt daaronder. De inbedding van de Code in het decreet bakent meteen ook het toepassingsgebied af. Eigendomsrecht, veiligheid, milieu… zijn facetten die tot andere decreten en wetgeving behoren.


Bindend

De Code biedt een (minimum)standaard om de kwaliteit van het archeologisch onderzoek en van metaaldetectie te garanderen. Voor overheden is ze een norm en toetssteen. De Code is dan ook bindend voor erkende archeologen en metaaldetectoristen.


In de praktijk

Na overleg met de sector (o.m. archeologiebedrijven) is de Code een eerste keer herzien en versoepeld. De sector is vragende partij voor nog meer herzieningen. Het blijkt ook dat de communicatie over de wetgeving naar de vele betrokkenen (bouwheren, projectontwikkelaars, lokale besturen…) geen makkelijke klus is. Het agentschap reikt intussen handleidingen aan die inspiratie bieden voor de toepassing van de Code in de praktijk.

Meer informatie over de Code vind je hier.


Ook in de reeks 'alfabet van de erfgoedsector': 
Open Erfgoed
Zen-Monument
Onroerenderfgoedgemeente
Onroerenderfgoeddepot
Europa Nostra