Oproep: kandidaatstellingen voor de onroerenderfgoedcommissies

Het mandaat van de leden van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE), de Vlaamse Commissie Varend Erfgoed (VCVE) en de Vlaamse Heraldische Raad loopt eind december 2018 af. Daarom lanceert de SARO een oproep tot nieuwe kandidaatstellingen.


Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed

De VCOE verstrekt adviezen over diverse aspecten van het onroerenderfgoedbeleid (o.a. het vaststellen van de inventarissen, het beschermen van onroerend erfgoed en administratieve beroepen). Deze commissie bestaat uit 21 leden: 14 leden met expertise in minstens één van de disciplines van onroerend erfgoed (bouwkundig erfgoed, landschappen of archeologie) en 7 leden uit het maatschappelijk middenveld met diverse expertises (bijvoorbeeld juridisch, stedenbouwkundig, omgevingsplanning, cultureel, toeristisch).


Vlaamse Commissie Varend Erfgoed

De VCVE is bevoegd voor de adviesverlening over diverse aspecten van het varenderfgoedbeleid (o.a. het vaststellen van de inventarissen, het beschermen van varend erfgoed en wijzigen, omzetten of opheffen van beschermingsbesluiten). Deze commissie telt zeven leden. Vijf van hen hebben expertise in varend erfgoed, waaronder één uit het middenveld. De twee overige kandidaten worden voorgedragen door de Vlaamse overheid.


Vlaamse Heraldische Raad

De VHR brengt adviezen uit over de procedures tot het toekennen, erkennen, vaststellen, wijzigen, opheffen, intrekken en registreren van heraldische wapens en vlaggen. De VHR bestaat uit zeven leden met expertise in heraldiek.


Oproep tot kandidaatstelling verlengd tot en met maandag 5 november

Deze oproep tot kandidaatstelling wordt nu verlengd. Gelet op de decretale bepaling dat ten hoogste twee derde van de commissieleden van hetzelfde geslacht is en in functie van de diversiteit inzake kennis over de verschillende disciplines van onroerend erfgoed, wordt specifiek aandacht gevraagd voor vrouwelijke kandidaten en kandidaten met expertise inzake archeologie.
Kandidaat-leden kunnen tot en met maandag 5 november 2018 een motivatiebrief met bijgevoegd curriculum vitae opsturen naar het secretariaat van SARO (via saro@vlaanderen.be of per post naar SARO, Havenlaan 88, bus 23, 1000 Brussel). Gelieve in de motivatiebrief kort jouw visie op de rol en de werking van de VCOE toe te lichten.