Wedstrijdreglement

Algemeen

 • Dit reglement bevat de voorwaarden en regels die worden toegepast tussen de deelnemers aan de wedstrijden die lopen op www.herita.be en op de facebookpagina van Herita (www.facebook.com/heritavlaanderen), en de organisator van deze wedstrijden (Herita vzw, met zetel te 2000 Antwerpen, Oude Beurs 27). Enkel wie dit reglement in zijn geheel aanvaardt, kan geldig deelnemen.
 • Elke wedstrijd heeft steeds een duidelijk gecommuniceerde einddatum maar kan, ongeacht die einddatum, op elk moment worden uitgebreid, onderbroken, stopgezet of verlengd door de wedstrijdleiding van Herita.
 • De wedstrijden worden gratis aangeboden en doen geen wettelijke verbintenis ontstaan uit hoofde van Herita. Bijgevolg is elke aansprakelijkheid vanwege Herita tegenover de deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten. Herita aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd. Dit houdt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in: aansprakelijkheid voor technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de transmissie.
 • Geschillen aangaande de wedstrijd worden beslecht door Herita. de beslissingen zullen finaal en bindend zijn en geen enkele deelnemer zal enig recht hebben op een herziening of beroep.
 • Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.


Deelname en registratie

 • Door deel te nemen, aanvaardt men dit reglement, evenals de beslissingen van de wedstrijdleiding. Deze beslissingen zijn definitief en bindend.
 • De deelnemer dient zijn gegevens te versturen via het daartoe voorziene wedstrijdformulier op de wedstrijdpagina’s van de site of via mail. Instructies hiervoor worden duidelijk gecommuniceerd.
 • Iedere speler speelt individueel. Er zal echter per wedstrijd maximaal 1 winnaar per postadres worden toegekend. Wedstrijden waarvoor een apart wedstrijdformulier is, kunnen hierop een uitzondering vormen. Dit wordt dan duidelijk gecommuniceerd.


Wedstrijdverloop

 • De wedstrijd bestaat erin om hetzij de wedstrijdvragen in te vullen, hetzij zo snel mogelijk te reageren via e-mail.


Prijs

 • Aan elke wedstrijd zijn één of meerdere prijzen verbonden. De prijzen gaan naar de deelnemers die op een geldige wijze de wedstrijdvragen hebben ingevuld of die het snelst gereageerd hebben op een vraag. De gewonnen prijzen kunnen niet omgeruild worden, noch uitgekeerd in contanten.
 • Elke winnaar wordt persoonlijk via e-mail op de hoogte gebracht van de gewonnen prijs of krijgt zijn prijs toegestuurd via de post.
 • Gewonnen toegangsbewijzen voor activiteiten worden doorgaans niet vooraf verstuurd per post. In de meeste gevallen worden de namen van de winnaars opgenomen op de gastenlijst of wordt er gewerkt met een in te ruilen voucher. Herita zal de winnaars in dat geval tijdig per e-mail op de hoogte stellen en alle details met betrekking tot correcte opname van de prijs verduidelijken.


Privacy

 • Herita handelt conform de Belgische wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (KB van 8 december 1992). De door u verstrekte gegevens, verzameld naar aanleiding van uw deelname aan de wedstrijd(en) zijn bestemd voor Herita, met zetel te 2000 Antwerpen, Oude Beurs 27. Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen, heeft recht op inzage en rechtzetting van zijn persoonlijke gegevens.
 • De persoonsgegevens van de deelnemers, bekomen via de wedstrijddeelname, worden geregistreerd in de bestanden van Herita, met zetel te 2000 Antwerpen, Oude Beurs 27. Deze gegevens zullen dienen om de wedstrijd te beheren en de winnaars te identificeren.
 • Herita kan deze gegevens gebruiken om (erfgoed)informatie te verstrekken over toekomstige activiteiten, diensten en initiatieven van zowel zichzelf als van andere (culturele) organisaties. De speler kan aangeven dat hij in de toekomst geen informatie vanwege Herita wenst te ontvangen.


Aansprakelijkheid

 • Herita is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.
 • Herita is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.
 • Herita is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Herita niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt, zelfs als hiervoor geen berichtgeving werd achtergelaten. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan Herita niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Herita. 
 • Indien Herita genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Herita hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 • Herita is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Herita kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.